73. ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ”

ใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,343.4 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณต่ำกว่าค่าปกติคิดเป็นร้อยละ 15.39 (ค่าปกติคาบ 30 ปี พ.ศ. 2524-2553 เท่ากับ 1,587.7 มิลลิเมตร) ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,660.9 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนส่วนใหญ่ต่ำกว่าค่าปกติ ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม และเดือนกันยายนถึงธันวาคม โดยสูงกว่าค่าปกติเพียงเดือนมกราคม และสิงหาคมเท่านั้น ทั้งนี้ เดือนมกราคมมีปริมาณสูงกว่าค่าปกติถึงร้อยละ 147.06 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563ข)

ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนและทั้งปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ:   – ค่าปกติของปริมาณฝนรายเดือนของประเทศไทย คือ ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝนรายเดือนของประเทศไทย
ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553) โดยเดือนมกราคม มีค่า 17.0 มิลลิเมตร (มม.) กุมภาพันธ์ 20.4 มม.
มีนาคม 49.4 มม. เมษายน 88.7 มม. พฤษภาคม 193.3 มม. มิถุนายน 188.7 มม. กรกฎาคม 202.6 มม. สิงหาคม 240.9 มม. กันยายน 252.9 มม. ตุลาคม 187.2 มม. พฤศจิกายน 98.4 มม. และธันวาคม 48.2 มม.

– ค่าปกติของปริมาณฝนรวมทั้งปี คือ ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝนรวมทั้งปีของประเทศไทย ในคาบ 30 ปี
(พ.ศ. 2524-2553) มีค่า 1,587.7 มม.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล